Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu

Projekto tikslas – tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.

Projekto pavadinimas: Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu
Projekto numeris:
P-COV-20-17
Projekto rezultatai skelbiami: http://studyonline.lt/pagalbamokyklai/
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kontaktinis asmuo VDU: Estela Daukšienė estela.dauksiene@vdu.lt
Projekto trukmė: 7 mėnesiai (2020 birželis – 2020 gruodis)
Projekto biudžetas:
69 379 EUR

Projekto rezultatai:

 1. Teorinio ir empirinio tyrimų ataskaita apie sėkmingą ugdymo organizavimą mokykloje nuotoliniu būdu. Teorinės mokslinių šaltinių analizės pagrindu bus išskirti reikalavimai ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu – kokybės kriterijai; empirinio tyrimo pagrindu (vykdomo empirinio tyrimo aprašymas) apibendrinamos mokyklų patirtys, nustatomi sėkmę/nesėkmę lemiantys bei kokybiškam proceso įgyvendinimui būtini veiksniai; parengiama tyrimo ataskaita; organizuojamas sklaidos seminaras, kurio forma (nuotolinė ar auditorinė) priklausys nuo esamos situacijos. Projekto metu ataskaita bus parengta; projektui pasibaigus bus parengti pranešimai mokslinėse konferencijose ir bent vienas mokslinis straipsnis, publikuojami 2021-2022 m.
 2. Rekomendacijos dėl ugdymo nuotoliniu būdu organizavimo pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu. Šį projekto rezultatą sudarys trijų tipų rekomendacijos: (1) rekomendacijos mokykloms, (2) rekomendacijos mokyklų steigėjams/ dalininkams, (3) rekomendacijos ŠMSM. Rekomendacijų pagrindas bus atliktų tyrimų rezultatai į kuriuos institucijos turėtų atkreipti dėmesį. Rekomendacijų turinį labai įtakos atlikti moksliniai tyrimai. Jos bus rengiamos atsižvelgiant į skirtingas atsakomybės sritis (tenkančias ŠMSM, mokyklos steigėjui ar dalininkui, mokyklos administracijai, IKT specialistams, mokytojams) priimant sprendimus siekiant pasirengti ir vykdyti ugdymą nuotoliniu būdu pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu.

TEDS

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – padėti pedagogams įgyti įvairiapusių žinių darnaus ugdymo, kaip įtraukesnio, teisingesnio ir labiau tausojančio aplinką įgyvendinimui,  įtraukiant  veiklas ir praktikas bei technologijų naudojimą mokymui(-si).

Projekto pavadinimas: TEDS – Mokytojų rengimas tvariam švietimui. Mokyklos, mokančios tvarumo ir darnos: pasiūlymai dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo
Projekto numeris: 2019-1-PT01-KA201-060830
Projekto tinklapis:
http://teds.web.ua.pt/
Projekto koordinatorius: Aveiro universitetas (Portugalija)
Kontaktinis asmuo VDU: Margarita Tereseviciene, margarita.tereseviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (rugsėjis 2019 – rugpjūtis 2022)
Projekto biudžetas: 185 432,00 eur.


Partneriai:

Rezultatai:

 1. Darnaus ugdymo(si) struktūra;
 2. Ataskaita apie mokytojų ir mokytojų rengėjų atstovavimą darniam ugdymui(si);
 3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų darniam ugdymui(si) įvairovė;
 4. Daugialypių atvejų tyrimai;
 5. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos darniam  ugdymui(si)  struktūra.

DIGI-HE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas –  sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą.

Projekto pavadinimas: DIGI-HE – strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų skaitmeninimui
Projekto numeris: 612897-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Projekto tinklapis: https://eua.eu/101-projects/772-digi-he.html
Projekto koordinatorius: Europos universitetų asociacija (EUA)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2020 sausis – 2023 gruodis)
Projekto biudžetas: 471,204.00 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Tyrimas Europos aukštojo mokslo institucijų skaitmenizacijos lygiui nustatyti;
 2. Tyrimo ataskaita;
 3. DIGI – HE priemonė (interaktyvi platforma internete);
 4. DIGI – HE naudojimo gairės aukštojo mokslo institucijoms;
 5. Publikacija apie DIGI – HE priemonės naudojimo patirtis;
 6. Sklaidos seminarai.

Pradėta kurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonė

Šiuolaikiškų studijų e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas

kuriame lietuvos ateitį

Projekto tikslas – išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje.

Projekto pavadinimas: Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste
Projekto Nr:
09.3.1-ESFA-V-738-02-0001
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
Kontaktinis asmuo VDU: Lina Kaminskienė, lina.kaminskiene@vdu.lt
Skaitmeninimo veiklos Nr. 2 vadovė: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 24 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2021 rugpjūtis)
Projekto biudžetas :
3.800.000,00 EUR

 

Projekto veikla Nr. 2. Šiuolaikiškų studijų e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas

 1. Nuotolinių studijų aplinkos modernizavimas.
 2. Virtualios didaktinės laboratorijos parengimas su skaitmeniškai kompetentingo pedagogo darbo priemonėmis.
 3. Profesinio tobulėjimo programų „Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas“ ir “Skaitmeniškai kompetetingas mokytojas” parengimas.

Susijusios naujienos:

Stažuotė Aveiro universitete

Technologijų taikymas ir naudojimas švietime

EdDiCo

erasmus-plus-300x86

 

Projekto tikslas – įgalinti dėstytojus transformuoti ir tobulinti mokymo strategijas, ieškoti mokymosi galimybių ir išteklių tinkamų reikalingų kompetencijų įgijimui.

Projekto pavadinimas: EdDiCo – dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir pripažinimas
Projekto numeris:
2019-1-DE01-KA203-005070
Projekto tinklalapis: https://eddico.eu
Projekto koordinatorius: Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn (Vokietija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas:
439 883 EUR


Partneriai:

Projekto rezultatai:

 1. Skaitmeninių pedagogų kompetencijų metamodelis;
 2. Mokymosi brandos modelis skaitmeninio švietimo kompetencijoms;
 3. Skaitmeninio švietimo mokymosi galimybių ir švietimo išteklių katalogas;
 4. Skaitmeninio švietimo kūrimo ir kompetencijų įsivertinimo įrankiai.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

EDEN 2020 konferencija

ECCOE

erasmus-plus-300x86

Projekto tikslas – didinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų sukuriant „ECCOE sistemą“ skaitmeniniam mokymosi rezultatų pripažinimui. Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą. Projektu siekiama padidinti studentų, aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių pasitikėjimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis ir skaitmeniniais pažymėjimais ir diplomais.

Projekto pavadinimas: ECCOE – Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai
Projekto numeris: 2019-1-FR01-KA203-062951
Projekto tinklalapis:
https://eccoe.eu
Projekto koordinatorius: Fondation UNIT (Prancūzija)
Kontaktinis asmuo VDU: Airina Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2019 rugsėjis – 2022 rugpjūtis)
Projekto biudžetas: 449450 EUR


Partneriai:

Veiklos ir rezultatai:

 1. Sukurti studijų dalykų, modulių, masinių atvirų internetinių kursų (MOOC) ir kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijus;
 2. Sukurti ir patvirtinti kreditų pripažinimo modelio sutartį pateiktą septyniomis kalbomis (DE, EN, ES, FR, IT, LT, NL);
 3. Paskelbti internetinį katalogą, kuriame būtų pateikta virš 60 specialybinių ir tarpdisciplinių modulių, kurie atitiktų tarp-institucinio pripažinimo kriterijus;
 4. Suprojektuoti sistemą, skirtą technologijomis grįstai akreditacijai vykdyti;
 5. Sukurti pagrindus platesniam naudojimuisi „ECCOE sistemos“ tinklu, rengiant ir dalijantis patvirtintais dokumentais su aukštojo mokslo institucijomis ir socialiniais dalininkais.

Projekto partnerių valstybėse vyks nacionaliniai renginiai, kurių metu bus skleidžiami rezultatai ir įtraukiami išoriniai suinteresuotieji subjektai į ECCOE projekto veiklą, suteikiant viešąsias konsultacijas, tyrimų dokumentus, internetinius išteklius.

Numatomas poveikis:

 • Aukštojo mokslo institucijoms: efektyvumas, kokybė, skaidrumas.
 • Besimokantiesiems: skaidrumas, mobilumas, įsidarbinimo galimybės.
 • Dėstytojams: vertinimo objektyvumas, laiko taupymas.
 • Darbdaviams: pasitikėjimas suteiktomis kvalifikacijomis.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

Projekto partnerių susitikimas vaizdo konferencijų būdu

MicroHE

 

logosbeneficaireserasmusright_ltMicroHE_logo

MicroHE projektas analizuoja moduliarizacijos, programų segmentavimo ir mikrokreditų naudojimą Europos aukštajame moksle.

Projekto pavadinimas: MicroHE – Mikrokreditų naudojimas aukštajame moksle
Projekto Nr.: 590161-EPP-1-2017-DE-EPPKA3-PI-Forward
Projekto tinklalapis: https://microcredentials.eu/
Projekto koordinatorius: Cooperative State University Baden-Wuerttemberg, Vokietija
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė 36 mėnesiai (2017 m. gruodis  – 2020 m. sausis)

Projekto partneriai:

 1. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 2. European Distance and E-Learning Network, Jungtinė Karalystė
 3. Institut Jozef Stefan, Slovėnija
 4. Tampere University of Technology, Suomija
 5. Knowledge Innovation Centre, Malta
 6. Fondazione Politecnico di Milano, Italija
 7. Knowledge 4 All Foundation, Jungtinė Karalystė

Projekto veiklos:

 • Esamos padėties mikrokreditų naudojimo Europos aukštajame moksle analizė, apklausiant mažiausiai 70 Europos aukštojo mokslo institucijų apie mikrokreditų naudojimą, siekiant apžvelgti mikrokreditų naudojimo aukštajame moksle įvairovę ir kryptis;
 • Vykstančios aukštojo mokslo moduliarizacijos įtakos aukštojo mokslo institucijoms numatymas;
 • Europos pripažinimo instrumentų, ypač ECTS, diplomo priedėlio ir kvalifikacijų sąrangos, adekvatumo vertinimas mikrokreditų naudojimui;
 • „Kreditų priedėlio“ projektavimas, siekiant suteikti detalią informaciją apie mikrokreditus, suderinant su ECTS, diplomo priedelį ir kvalifikacijų sąrangą;
 • Meta-duomenų standarto ir internetinio kreditų transformavimo prototipo parengimas, siekiant įgyvendinti mikrokreditų pripažinimą ir perkėlimą Europoje.

Susijusios naujienos:

Diskusija, kaip technologijos praturtina mokymąsi

MicroHE ekspertų seminaras

MTEP

kuriame-lietuvos-ateiti

Projekto tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas.

Projekto pavadinimas: Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei
Projekto Nr.: 3.3-LMT-K-712-01-0189
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  48 mėnesiai (2017 gruodis – 2021 gruodis)

Projekto metu bus įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

 1. Nustatyti įtinklintos ir skaitmeninės visuomenės poreikiai atviram nuotoliniam mokymuisi transformuojant atviro nuotolinio mokymosi turinį ir aplinką.
 2. Moksliškai paaiškintas ir pagrįstas mokymosi duomenų analizės (Learning analytics) metodas kaip metakognityvinis įrankis.
 3. Moksliškai pagrįsti atviro nuotolinio mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo proceso reikalavimai siejant juos su nacionaline ir Europos kvalifikacijų sąrangomis .

Susijusios naujienos:

Dotacija aukšto lygio mokslinių tyrimų įgyvendinimui

Stažuotė Atvirajame Katalonijos universitete

Pristatyti tarptautinio projekto rezultatai

EDEN 2020 konferencija

VOCAL

Erasmus + vocal_logo_v3_500x250
Projekto tikslas – skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir profesinių mokyklų mokytojų bendradarbiavimą, rengiant aktyvų mokymąsi nuotoliniu būdu įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompetencijas.

Projekto pavadinimas: Dėstytojų bendradarbiavimas rengiant turinį aktyviam mokymuisi nuotoliniu būdu (VOCAL)
Projekto Nr.: 2016-1-HU01-KA202-022916
Projekto tinklalapis: http://www.vocalerasmus.eu
Projekto koordinatorius: Budapest University of Technology and Economics – BME
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Budapest University of Technology and Economics – BME, Vengrija
 • Baden-Würtemberg Cooperative State University Heilbronn – DHBW, Vokietija
 • Universidad de la Iglesia de Deusto – UDEUSTO, Ispanija
 • Ogres Tehnikums – OT, Latvia
 • Lietuvos nuotolinio ir e-mokymosi (LieDM) asociacija, Lietuva

Projekto rezultatai:

 • Mokomoji medžiaga, skirta kokybiškų mokymosi išteklių skaitmenizvimui;
 • Mokomoji medžiaga, skirta mokymosi medžiagos projektavimui ir bendrų veiklų kūrimui įtraukiant skaitmenines, socialines ir tarpkultūrines kompentencijas;
 • Mokomoji medžiaga, skirta tarptautinių ar tarpkultūrinių besimokančiųjų grupių mokymui;
 • IT platformos, skirtos mokymo medžiagos talpinimui, bendrų veiklų organizavimui, medžiagos projektavimui sukūrimas;
 • Šešių atvirų mokomųjų kursų sukūrimas;
 • Vaizdo atsiliepimai apie atvirąsias švietimo praktikas.

Susijusios naujienos:

Mokymai pedagogams gegužės 8-12 dienomis, Kaune

Įvyko mokymų savaitė dėstytojams

Mokymai mokytojams rugsėjo 18-22 dienomis, Heilbrone

Sklaidos renginys “Bendradarbiavimas aktyviam mokymuisi”

ISI specialistai dalyvauja mokymuose Deusto universitete

Mokytojams pristatyta VOCAL projekto metu sukurtos veiklos

Baigiamasis VOCAL projekto partnerių susitikimas Rygoje

Mokomoji medžiaga dėstytojams

 

ReOPEN

logosbeneficaireserasmusright_lt 

Projekto tikslas – sukurti validžias atvirojo mokymosi skaitmenines sistemas, siekiant savaiminio ir neformaliojo atviro mokymosi pripažinimo.

Projekto pavadinimas: ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas
Projekto Nr.: 2016-1-LT01-KA202-023131
Projekto tinklalapis: http://reopen.eu
Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas (http://vdu.lt)
Kontaktinis asmuo VDU: A.Volungevičienė  airina.volungeviciene@vdu.lt
Projekto trukmė  24 mėnesiai (2016 lapkritis – 2018 spalis)

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • ONECO CONSULTING SL, Ispanija
 • ESCP Europe Wirtschafthochschule, Vokietija
 • Q21,Vokietija
 • Zagrebo universitetas, University Computing Centre – SRCE, Kroatija
 • European Distance and E-Learning Network (EDEN), Didžioji Britanija/Vengrija

Projekto rezultatai:

Susijusios naujienos:

ReOPEN projekto partnerių susistikimas Kaune

Susipažinkite su atvirojo švietimo pripažinimo iššūkiais

Atvirojo mokymosi pripažinimas (ReOPEN)