Mokomoji medžiaga dėstytojams (projektas Aktyvi klasė, IO2)

Mokomoji medžiaga dėstytojams „Kaip taikyti apverstos klasės metodiką dirbant nuotoliniu būdu?“, parengta Erasmus+ projekto „Aktyvi klasė: kaip įtraukti studentus dėstant nuotoliniu būdu“ (pr.nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-096358)

Autoriai: Estela Daukšienė, Giedrė Tamoliūnė, Daiva Urmonienė, Rasa Greenspon, Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva), Malgorzata Gwadera, Renata Jankowska, Magdalena Piotrowska-Grot, Jacek Francikowski, Sulezijos universitetas Katovicuose (Lenkija), Nikolina Tsvetkova, Maria Metodieva, Lid King, Sofijos universitetas (Bulgarijoje).

Įvadas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo medžiaga parengta pagal „Apverstos klasės e. metodiką“. Kartu su intensyvia mokymo programa „Studentų aktyvinimas dėstant nuotoliniu būdu“, šia mokymo medžiaga siekiama padėti dėstytojams tobulinti savo įgūdžius dirbant nuotoliniu būdu, taikant metodus, priemones ir suteikiant galimybę kelti kvalifikaciją bei kurti naujus mokymo standartus. Pagrindinis mokymo medžiagos tikslas – patarti mokytojams, kaip taikyti apverstos klasės metodiką mokymo ir mokymosi procese, dėstant nuotoliniu būdu.

Mokymo medžiagą sudaro 4 skyriai, apimantys teorinius mokymosi išteklius (pateikiami skaidrėse), užduočių aprašymus, įsivertinimo testus arba savirefleksijos klausimus. Ji gali būti naudojama kaip pagalbinė medžiaga vykdant dėstytojų mokymus klasėje arba nuotoliniu/mišriu būdu. Pagrindinė užduotis, kuri yra kaupiamoji ir kurią reikia parengti mokymų metu, yra pamokos / dalyko dėstymo planas (2 priedas), kuriame dėstytojai pristato savo dalyko / dalies dalyko dėstymą, taikant apverstos klasės metodiką. Preliminarią dėstytojų mokymo programos darbotvarkę galima rasti 1 priede.

1 skyrius. Įvadas į apverstos klasės metodiką

Šį skyrių sudaro 2 teoriniai pristatymai: (1) apie pagrindinius apverstos klasės metodikos bruožus (parengė ekspertai iš Silezijos universiteto Katovicuose, Lenkija); ir (2) rekomendacijos, kaip apibrėžti mokymosi/studijų rezultatus, atsižvelgiant į mokymo tikslus ir apverstos klasės metodiką (parengė ekspertai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuva).

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • paaiškinti pagrindinius apverstos klasės metodikos bruožus;
  • susieti dėstymo tikslus su siekiamais studijų rezultatais;
  • planuoti mokymosi procesą vadovaujantis apverstos klasės metodikos principais.

Poskyris 1.1. Pagrindiniai apverstos klasės metodikos bruožai

Šis mokomosios medžiagos poskyris yra grindžiamas “Apverstos klasės e-metodika“, kur buvo sukurta kaip pirmas rezultatas (IO1) projekte Aktyvi klasė. Žemiau pasiekiamose skaidrėse yra pristatomi pagrindiniai šios metodikos principai ir bruožai – Skaidrės (parengtos Silezijos universiteto Katovicuose ekspertų) yra pasiekiamos čia.

Poskyris 1.2. Mokymosi rezultatų svarba kai taikoma apverstos klasės metodika

Pagrindinės idėjos, pristatomos šios dalies teorinėse skaidrėse akcentuoja, kaip svarbu pradėti dalyko / paskaitos planavimą nuo mokymosi rezultatų apibrėžimo. Skaidrėse taip pat aiškinama, kaip keičiasi mokymosi rezultatų svarba taikant apverstos klasės metodiką, akcentuojama mokymosi rezultatų svarba planavimui ir mokymosi metodų parinkimui. Skaidrės pasiekiamos čia (EN, parengta Vytauto Didžiojo universiteto ekspertų).

1 užduotis (EN). Dalyko rezultatų revizija ir veiklų planavimas

Savitikros testas (EN) (Spauskite ant nuorodos, atsakykite į klausimus, pateikite, tada patikrinkite, ar teisingai atsakėte, perskaitykite atsakymų paaiškinimus. Jei padarėte klaidų, rekomenduojame pakartoti testą iš naujo, išanalizavus grįžtamąjį ryšį apie atsakymus.)

2 skyrius. Kaip „apversti“ dėstomą dalyką?

Šis skyrius susideda iš 2 teorinių pristatymų, kurie padeda dėstytojams planuojant jų dalykus pagal apverstos klasės metodiką. Pristatymai yra: Praktinės rekomendacijos planuojant užduotis ir mokymosi organizavimą (parengtą Silezijos universiteto ekspertų); Patarimai kaip pasirinkti įrankius studentų įsitraukimui (parengta Silezijos universiteto Katovicuose ekspertų); bei Patarimai kaip pasirinkti vertinimo strategijas, kai dėstoma pagal atverstos klasės metodiką (parengta Vytauto Didžiojo universiteto ekspertų).

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • pasirinkti tinkamus įrankius besimokančiųjų įtraukimui;
  • parinkti besimokančiuosius įsitraukti skatinančias vertinimo strategijas, kurios atinka apverstos klasės metodikos principus.

Poskyris 2.1. Patarimai kaip planuoti veiklas ir organizuoti mokymąsi, pagal apverstos klasės metodiką

Šiame poskyruje pristatoma 10 praktinių principų organizuojant mokymą pagal apverstos klasės metodiką. Skaidrės (EN, parengtos Silezijos universiteto Katovicuose) yra pasiekiamos čia

Poskyris 2.2 Patarimai kaip pasirinkti įrankius

Šiame poskyryje daugiausia dėmesio skiriama įvairių priemonių/įrankių/technologijų, kurias dėstytojai gali naudoti mokydami nuotoliniu būdu, apžvalgai.  Skaidrės (EN, parengtos Silezijos universiteto Katovicuose) pateikiamos čia. Daugiau rekomendacijų, kaip pasirinkti tinkamus įrankius besimokančiųjų veiklai, galima rasti pirmajame šio projekto rezultate – IO1 Apverstos klasės e. metodikoje.

Poskyris 2.3 Užduočių, kurios sukurtos pagal apverstos klasės metodiką, vertinimo strategijos

Šiame poskyryje pristatomi skaitmeninio vertinimo ypatumai ir kaip keičiasi vertinimas, kai dirbama pagal apverstos klasės metodiką. Skaidrės (EN, parengtos Vytauto Didžiojo ekspertų) pasiekiamos čia.

Užduotis 2.1. (EN) Aktyvaus mokymosi metodai ir įrankiai/technologijos

Užduotis 2.2. (EN) Parinkite vertinimo strategiją užduotims, dirbant pagal apverstos klasės metodiką

Savitikros testas (EN) (Spauskite ant nuorodos, atsakykite į klausimus, pateikite, tada patikrinkite, ar teisingai atsakėte, perskaitykite atsakymų paaiškinimus. Jei padarėte klaidų, rekomenduojame pakartoti testą iš naujo, išanalizavus grįžtamąjį ryšį apie atsakymus.)

Skyrius. Apverstos klasės metodikos ypatumai

Šis skyrius susideda iš 2 praktinių pristatymų dėstytojams, kuriuose rasite patarimų, idėjų, pavyzdžių, kaip taikyti apverstos klasės metodiką – dalyko struktūros virtualioje aplinkoje šablonų bei kitų dėstytojų kurtų dalykų pavyzdžių. Pristatymai yra: Atviri švietimo ištekliai (AŠI), galimi etikos ir teisiniai iššūkiai; Gerosios praktikos bei dalykų pavyzdžiai. Šis skyrius baigiamas DUK (Dažniausiai užduodamų klausimų) sekcija, kuri buvo sukurta mokymų dėstytojams metu, ir apima mokymuose dažniausiai pasikartojusius klausimus (ir jų atsakymus dėstytojams).

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • planuoti mokymosi procesą ir veiklas pagal apverstos klasės metodiką.

Poskyris 3.1. AŠI, galimi etikos ir teisiniai iššūkiai

Šiame skyriuje pristatoma atvirų švietimo išteklių svarba dėstant bei aptariami praktiniai aspektai, kurie kyla dėstytojams, rengiant skaitmeninę mokomąją medžiagą. Skaidrės (parengtos Vytauto Didžiojo universiteto ekspertų) pateikiamos čia.

Poskyris 3.2. Gerosios praktikos ir pavyzdiniai mokymo scenarijai (dalykų pavyzdžiai)

Projekto vykdymo metu buvo surinktos gerosios praktikos iš šią metodologiją naudojančių dėstytojų bei sukurti pavyzdiniai dalykai. Šiame poskyryje pateikiamos rekomendacijos kaip ši projekte surinkta/sukurta medžiaga gali pasitarnauti dėstytojams, planuojant savo dalyką pagal apverstos klasės metodologiją. Tad šiame poskyryje pristatomos gerosios praktikos ir pateikiami pavyzdinių dalykų aprašai. Rekomendacijos kaip naudoti projekte sukurtus pavyzdinius dalykus ir gerųjų praktikų aprašymus (parengtus Sofijos universiteto) yra pasiekiamos čia (EN)

Dalykų pavyzdžiai:

Gerųjų praktikų pavyzdžiai:

Poskyris 3.3. Šablonai dalyko (kuriame mokymasis organizuojamas pagal apversto klasės metodiką) struktūrai virtualiose mokymosi aplinkose (Moodle, MsTeams)

Dažiausiai užduodami klausimai (sąrašas svarbių klausimų, susijusių su apverstos klasės metodikos taikymu dėstant mišriu arba nuotoliniu būdu) – bendrinamas dokumentas kurtas kartu su dėstytojais, kurie dalyvavo mokymuosi pagal šią mokomąją medžiagą. 

Užduotis 3.1. Apibūdinkite dalyką studentams pagal pateiktą šabloną (dalyko studijavimo aprašas)

4 Skyrius. Nuotolinėms studijoms parengto dalyko kokybės užtikrinimas

Šiame skyriuje rasite sąrašą klausimų (pateikiamų klausimyno formatu) dėstytojams, pagal kuriuos galima įsivertinti, ar dalykas yra pritaikytas mišrioms/nuotolinėms studijoms, pagal apverstos klasės metodologiją.

Siekiama, kad baigus šį skyrių besimokantieji gebės:

  • planuoti mokymosi procesą ir veiklas pagal apverstos klasės metodiką;
  • pasirinkti tinkamus įrankius besimokančiųjų įtraukimui;
  • parinkti besimokančiuosius įsitraukti skatinančias vertinimo strategijas, kurios atinka apverstos klasės metodikos principus.

Skaidrės, pristatančios kaip naudotis klausimynu (parengtos Vytauto Didžiojo universiteto) yra pasiekiamos čia

Klausimynas dalyko vertinimui ir dėstytojų savirefleksijai

 Nuoroda į Klausimyną (anglų kalba) .  Klausimyną galima naudoti dėstytojams siekiant įsivertinti dalyką/ jo dalį, kuris yra parengtas nuotolinėms studijos naudojantis apverstos klasės metodika. Klausimyną reikia parsisiųsti, užpildyti (stulpelį C) pagal kriterijus, kurie yra įvardinti B stulpelyje. Rezultatas yra automatiškai skaičiuojamas. Dalyką tobulininantys autoriai arba dalyką vertinantys kolegos gali pateikti pasiūlymus klausimyno apačioje.

Užduotis 4. – peržiūrėkite savo dalyką

Priedai

1 Priedas (EN) – Pamokos/paskaitos plano šablonas parsisiuntimui

2 Priedas – Dalyko studijavimo aprašas studentams (parsisiuntimui)

3 Priedas – Visų užduočių aprašai (EN) vienoje vietoje

4 Priedas – Dažniausiai užduodami klausimai – DUK (anglų kalba)

Visi projekto metu sukurti rezultatai (anglų kalba) yra pasiekiami projekto tinklalapyje

Nuoroda į DUK dokumentą, naudotą mokymų metu (Google doc)

Nuorodos pristatymų, darytų VDU, Sofijos ir Silezijos mokymų metu:

pristatė Estela Dauksiene 1 dienos skaidrės (anglų kalba), 2 dienos skaidrės (anglų kalba), 3 dienos skaidrės (anglų kalba), užpildyto dalyko studijavimo aprašo pavyzdys (anglų kalba)4 dienos skaidrės anglų kalba

pristatė Daiva Urmonienė 4 dienos skaidrės (anglų kalba) (naudotos nuorodos – dalyko studijavimo aprašas, dalyko klausimynas (anglų  kalba)

Nuorodos pristatymų, darytų VDU ir Silezijos mokymų metu:

Giedrė Tamoliūnė (pristatyta vaizdo konferencijų būdu) 1 diena, 4 diena

Nuorodos pristatymų, darytų Sofijos mokymų metu:

Angel Marchev, Jr. 3 dienos skaidrės, 4 dienos skaidrės

Europos Komisijos parama šios mokomosios medžiagos rengimui nereiškia pritarimo jos turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šioje mokomojoje medžiagoje.