Projektai

TRANSFORM

    Projekto tikslas - sukurti mokymosi laboratoriją „Skaitmeninė transformacija“, siekiant padėti suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti veiklas iš tradicinio mokymo į nuotolinį, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės įtraukus nuotolinis mokymas, atitin...

DIGI-PROF

          Projekto tikslas - padėti aukštojo mokslo institucijų dėstytojams kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą, pasiūlant metodiką, gaires, praktines priemones ir mokymo medžiagą skaitmeninėms k...

MIKRO KREDENCIALAI

Projekto tikslas - tyrimu siekiama pagrįsti ir įdiegti skaitmeninių mikro-kredencialų teikimo procesą aukštajame moksle. Projekto pavadinimas: Skaitmeniniai mikro kredencialai aukštajame moksle (MIKRO KREDENCIALAI) Projekto Nr: 13.1.1-LMT-K-718-05-0003 Projekto koordinator...

Aktyvi klasė (Active Class)

Projekto tikslas - sukurti produktus (metodologiją ir gerųjų patirčių bei scenarijų rinkinius), kuriais naudojantis dėstytojai skatintų studentus aktyviai dalyvauti paskaitose, seminaruose bei kitokio pobūdžio susitikimuose nuotoliniu būdu. Projekto pavadinimas: Aktyvi klasė: Kaip pask...

DISCO VET

Projekto tikslas -remtis „Open Badge 2.0“ atvirojo standarto galimybėmis sukurti atvirojo kodo platformą (saugyklą), kurioje švietimo paslaugų teikėjai ir besimokantieji galėtų rinkti (išduoti, gauti, laikyti, peržiūrėti) savo skaitmeninius ženklelius, turėdami prasmingesnes ir išsamesnes paiešk...

Ugdymas nuotoliniu būdu pandemijos ir kt. situacijų metu

Projekto tikslas - tyrimais nustačius kokybiško ugdymo nuotoliniu būdu kriterijus ir sėkmę lemiančius veiksnius parengti rekomendacijas ŠMSM, mokykloms, jų dalininkams/steigėjams dėl ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu mokyklose pandemijos ir kitų krizinių situacijų metu. Projekto pavadinim...

TEDS

Projekto tikslas - padėti pedagogams įgyti įvairiapusių žinių darnaus ugdymo, kaip įtraukesnio, teisingesnio ir labiau tausojančio aplinką įgyvendinimui,  įtraukiant  veiklas ir praktikas bei technologijų naudojimą mokymui(-si). Projekto pavadinimas: TEDS – Mokytojų rengimas tvariam šv...

DIGI-HE

Projekto tikslas -  sukurti strateginio planavimo ir vertinimo priemonę, kuri padėtų Europos aukštojo mokslo įstaigoms plėtoti ir stiprinti jų strateginį požiūrį į skaitmeninimą. Projekto pavadinimas: DIGI-HE - strateginė priemonė Europos aukštojo mokslo institutcijų skaitmeninimui ...

Šiuolaikiškų studijų e-aplinkos sukūrimas ir įgyvendinimas

Projekto tikslas - išplėtoti plačios aprėpties universiteto modelį, atliepiant universitetų tinklo optimizavimo iššūkius Lietuvoje. Projekto pavadinimas: Plačios aprėpties universiteto plėtotė universitetų tinklo pertvarkos kontekste Projekto Nr: 09.3.1-ESFA-V-738-02-0001 Pr...

EdDiCo

  Projekto tikslas - įgalinti dėstytojus transformuoti ir tobulinti mokymo strategijas, ieškoti mokymosi galimybių ir išteklių tinkamų reikalingų kompetencijų įgijimui. Projekto pavadinimas: EdDiCo - dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir pripažinimas Projekto numer...