(Mišrių) Nuotolinių studijų kokybės užtikrinimas

Vytauto Didžiojo universitete (mišrios) nuotolinės studijos įgyvendinamos vadovaujantis 2020 m. balandžio 30 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 237 pavirtintu “Vytauto Didžiojo universiteto Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašu”. Nuotolinių arba mišriųjų nuotolinių studijų organizavimas pradedamas įvertinant nuotolinėms arba mišriosioms nuotolinėms studijoms parengto studijų dalyko kokybę ir jį atestuojant, vadovaujantis “Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodika”. Studijų padaliniai teikia dalyką vertinimui VDU Švietimo akademijos Inovatyvių studijų institutui, kuris, pasitelkdamas Nuotolinių studijų dalykų kokybės ekspertinio vertinimo darbo grupę, atlieka studijų dalyko pritaikymo nuotolinėms studijoms įvertinimą ir dalyką tokioms studijoms atestuoja.

Studijų dalykų pritaikomumui nuotolinėms ir mišrioms nuotolinėms studijoms pasitelkiami kokybės vertinimo kriterijai, kurie yra “Nuotolinių ir mišriųjų nuotolinių studijų kokybės užtikrinimo metodikos” dalis. Vieno studijų dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms vertina du ekspertai, kurie užpildo metodikos klausimyną ir dalyvauja atestacijos posėdyje, kurio metu dalyką parengusiems dėstytojams pateikia pastabas ir rekomendacijas studijų dalyko pritaikomumo gerinimui bei įvardija, kuriam studijų dalyko skaitmenizavimo lygiui dalykas yra parengtas.

Studijų dalykai, vadovaujantis 2013 m. sausio 9 d. Rektoriaus įsakymu Nr. 22a “Dėl studijų dalykų perkėlimo į VDU Nuotolinių studijų aplinką” gali būti pritaikyti: a) pilnai nuotolinėms studijoms, kai visas studijų dalyko turinys yra perkeltas į nuotolinių studijų aplinką (dalyko atestacijos metu nustatoma, jog dalyko parengtumas siekia 91 – 100 %), arba b) mišrioms nuotolinėms studijoms, kai dalis studijų dalyko turinio ir užduočių yra perkelta į nuotolinių studijų aplinką (dalyko atestacijos metu nustatoma, jog dalyko parengtumas siekia 50 – 90 %).

Visi studijų dalykai (ne tik atestuoti nuotolinėms studijoms) turi būti registruoti VDU Nuotolinių studijų aplinkoje, pateikiant studentams pagrindines studijų dalyko temas ir suteikiant informaciją apie studijų turinį ir paskaitų metu skelbtą studijų literatūrą ar studijų išteklius. Dėstytojams visuomet yra teikiama pagalba ir konsultacijos dėl studijų medžiagos talpinimo nuotolinių studijų aplinkoje, dėl tarpinių ir galutinių atsiskaitymų nuotoliniu būdu, dėl baigiamųjų darbų gynimo organizavimo nuotoliniu būdu, taip pat dėl studijų dalykų parengimo atestacijai nuotolinėms studijoms. Dėstytojai, norintys, kad jų studijų dalykas būtų peržiūrėtas prieš teikiant jį atestacijai, gali užpildyti peržiūros formą ir gauti grįžtamąjį ryšį ir konsultaciją.