Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų vertinimo posėdžiai

Studijų dalykų pritaikomumo nuotolinės studijoms vertinimo posėdžiai numatomi  2022 m. sausio 20 d. 9:00 – 12:00 val. vaizdo konferencijų būdu (MS Teams nuorodą atsiųsime prieš dalyviams prieš posėdį). 

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Studijų padalinių teikimų lauksime el. paštu nuotolines@vdu.lt

  • sausio 20 d. posėdžiui teikimų laukiame iki sausio 6 d. 
  • vasario 17 d. posėdžiui teikimų laukiame iki vasario 2 d.
  • kitų posėdžių datos bus tikslinamos vėliau

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms, mišrioms nuotolinėms studijoms bei virtualiam mobilumui, kokybės vertinimo ir atestavimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai, parengti VDU Moodle aplinkoje, dalyvaujant dėstančiam(-tiems) dėstytojui(-ams). Šiuose posėdžiuose atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus. Pirmą kartą dėstant III lygiui atestuotą dalyką, skaičiuojant dėstytojo krūvį taikomas 1,5 koeficientas. Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 44 nariai (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

  • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas)
  • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
  • Posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamąjį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalykas nesvarstomas.
  • Esant studijų dalyko pritaikomumo įvertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
    50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.