Tyrimų tematikos

Inovatyvių studijų instituto tyrėjų mokslinių tyrimų tematika apima:

 • technologijomis grindžiamo mokymosi kūrimo, taikymo ir kokybės vertinimo,
 • neformaliojo mokymosi nuotoliniu būdu
 • virtualaus mobilumo
 • atvirųjų švietimo išteklių kūrimo ir taikymo
 • atvirojo nuotolinio mokymosi
 • mokymosi duomenų analizės kaip metakognityvinės veiklos tyrimus
 • atvirojo ir neformaliojo mokymosi validavimo ir pripažinimo
 • (atvirųjų) nuotolinio mokymosi aplinkų kūrimo ir diegimo tyrimus
 • Skaitmeninės įtinklintos visuomenės poreikių
 • Skaitmeniškai kompetentingo edukatoriaus ir pedagogo kompetencijų plėtotės ir taikymo tyrimus.

Inovacijų ir technologijų taikymo švietime krypties tyrėjų komanda atlieka mokslinius tarptautinius tyrimus bei turi pripažintą kompetenciją kuriant praktiką ir teikiant paramą kitoms aukštojo mokslo organizacijoms diegiant inovacijas. 2017 metais VDU Inovatyvių studijų instituto komanda laimėjo aukšto lygio mokslinių tyrimų projekto 3.3-LMT-K-712-01-0189, „Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ finansavimą pagal 2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. 2018 metais institutas vykdė šiuos tyrimus:

 • skaitmeninės įtinklintos visuomenės poreikių analizę aukštojo mokslo studijų turinio projektavimui ir publikavo mokslo straipsnius tarptautiniuose pripažintuose leidiniuose. Tyrimo metu buvo apklausta 1241 respondentas (17 – 74 metų amžiaus lietuviai Lietuvoje ir užsienyje).
 • tarptautinių ekspertų kokybinis tyrimas (interviu), siekiant nustatyti atvirojo nuotolinio mokymosi poreikį aukštajame moksle atsižvelgiant į įtinklintos visuomenės poreikius (apklausta 13 užsienio ekspertų, turinčių darbo patirtį atvirojo nuotolinio mokymo srityje nuo 10 iki 18 metų).
 • pusiau struktūruotas interviu su 15 VDU dėstytojų, kurie kūrė atviruosius švietimo išteklius ir juos integravimo į savo studijų procesą. Tyrime dalyvavusių dėstytojų amžius nuo 29 iki 66 metų, dėstymo patirtis nuo 4 iki 32 metų, iš jų dėstymo nuotoliniu/miršiu būdu nuo 2 iki 10 metų.