Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų vertinimo posėdžiai

2020 m. lapkričio 24 d. ir gruodžio 8d. 09:00 val. vaizdo konferencijų būdu adresu https://ac.vdu.lt/atestacija, numatyta „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame svarstomi studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms, mišrioms nuotolinėms studijoms ar virtualiam mobilumui.

Šiuose posėdžiuose atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus. Pirmą kartą dėstant III lygiui atestuotą dalyką, skaičiuojant dėstytojo krūvį taikomas 1,5 koeficientas.

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Studijų padalinių teikimų lauksime el. paštu nuotolines@vdu.lt

  • iki lapkričio 10 d. – atestacijai lapkričio 24 d. 
  • iki lapkričio 26d. – atestacijai gruodžio 8 d. 

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms bei mišrioms nuotolinėms studijoms, kokybės vertinimo ir atestavimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai, parengti VDU Moodle aplinkoje, dalyvaujant dėstančiam(-tiems) dėstytojui(-ams). Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 44 nariai (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

  • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas)
  • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
  • Posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamąjį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalykas nesvarstomas.
  • Esant studijų dalyko pritaikomumo įvertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
    50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

    Šaltinis: nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika