Susitikimas Berlyne

Balandžio 11-12 d. pavasariu dvelkiančiame Berlyne (Vokietija), įvyko EdDiCo projekto partnerių susitikimas. Susitikimo pirmasis akcentas buvo tai, kad daugelis susitikimo dalyvių džiaugėsi po ilgos, dviejų metų, pertraukos galėdami gyvai susitikti projektų partnerius. Aptarus individualius projekto partnerių lūkesčius bei užsibrėžus dviejų dienų susitikimo tikslus buvo detaliai aptarti jau pasiekti projekto rezultatai bei dar reikiami pasiekti. Daugiausia dėmesio skirta Skaitmeninio švietimo mokymosi galimybių ir švietimo išteklių katalogo kūrimui. Susitikimo metu buvo išdiskutuota ir pritaikyta keli technologiniai sprendimai, kaip supaprastinti informacijos suvedimą į informacinę sistemą. Taip pat buvo pristatyti ir aptarti skaitmeninio švietimo kūrimo ir kompetencijų įsivertinimo įrankiai.

Besibaigiant projekto laikotarpiui labai svarbu pasidalinti naujai įgytomis projekto partnerių patirtimis bei sukurtais rezultatais, kas tikėtina tikrai turės tęstinumą jau kitų institucijų, organizacijų ar net šalių projektuose. Siekiant dar didesnės projekto rezultatų integracijos į Lietuvos skaitmenizacijos plėtrą švietime ir ugdyme planuojama gegužės 13 d. EdDiCo projekto rezultatus pristatyti LieDM asociacijos strateginiame seminare nuotolinio mokymosi iššūkiams spręsti, Birštone.

Daugiau apie Liedm asociaciją rasite čia.

Studentų įtrauktis į studijų procesą

2020 – 2021 metais vykdant studijas nuotoliniu būdu Europos sąjungoje atlikti tyrimai išryškino dvi pagrindines studijų organizavimo problemas:

 • Studentų ir kitų besimokančiųjų įtraukties į studijų procesą iššūkius
 • Mokymosi ir studijavimo pasiekimų ir rezultatų vertinimo iššūkius

Mokslininkų nuomone, akivaizdus ryšys tarp studijų dalyko turinio sprendimų, aktyvaus mokymosi metodų taikymo, akademinių pasiekimų ir besimokančiojo savivertės ir pilnavertės mokymosi aplinkos naudojimo studijų ir mokymosi proceso metu. Visi jie lemia sėkmingą besimokančiojo įtrauktį ir padeda pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

Plačiau apie tai prof. dr. Airinos Volungevičienės pranešimo medžiagoje

Seminaras  „Sėkmingos skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: institucijų savęs vertinimas”

2022 m. gegužės 24 d. 15.00-17.30 val. vyks projekto DIGI-HE seminaras: Sėkmingos skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: institucijų savęs vertinimas”

Tai antrasis trijų dalių serijos seminaras, kuriuo siekiama padėti institucijoms įvertinti savo pasiekimus ir galimybes technologijomis grindžiamo mokymosi ir mokymo srityje. Seminarą organizuoja Europos universitetų asociacija (EUA) kartu su Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklu (EDEN). Seminaro metu bus dalijamasi įsivertinimo ir įrankių, skirtų įsivertinimui naudojimo patirtimi, siekiant sustiprinti institucijų požiūrį į technologijomis grindžamą mokymą ir mokymąsi.  Daugiausia dėmesio bus skiriama šioms trims temoms – strategija ir organizacinė kultūra, mokymo programos ir vertinimas bei tarptautinė partnerystė, kurios buvo aptartos vykdant DIGI-HE projektą. Dalyviai galės diskutuoti ir pasidalinti nuomonėmis, kaip jie įsivaizduoja savo institucijų raidą po COVID-19 pandemijos.

Seminaras yra nemokamas, skirtas aukštųjų mokyklų vadovams, atsakingiems už mokymą ir mokymąsi, taip pat tiems, kurių darbas susijęs su mokymosi ir mokymo skaitmenine transformacija.

Seminaro programą rasite čia.

Pranešėjai

 • Airina Volungevičienė, Inovatyvių studijų instituto direktorė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Aisling McKenna, Kokybės skatinimo ir institucinių tyrimų direktorė, Dublino miesto universitetas, Airija
 • Lina Kaminskienė, Švietimo akademijos kanclerė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
 • Michael Gaebel, Aukštojo mokslo politikos skyriaus direktorius, Europos universitetų asociacija
 • Sandra Kučina Softić, Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo prezidentė

Rekomendacijos dėstytojams prieš egzaminų sesiją

Mieli dėstytojai,

Artėjant 2022 m. pavasario semestro egzaminų sesijai primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose:

 1. Atnaujinti sukurtų atsiskaitomųjų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
  Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendorium ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
 2. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
 3. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus testų veiklose (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus, keisti jų svorius). Paspaudus testo veikloje Bandymai ->Skiltis Ką įtraukti į ataskaitą ->Eilutėje Bandymai pasirenkama visų naudotojų, kurie atlikinėjo testą ->Rodyti ataskaitą -> Pažymimi studentų bandymai-> Po paskutiniu bandymu renkamasi -> Naikinti pasirinktus bandymus.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šias rekomendacijas, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542

 

Kviečiame registruotis į koneferenciją Mokytojų rengimas darniam ugdymui

Kviečiame registruotis ir dalyvauti nuotoliniu būdu birželio 13-14 dienomis Nantes universiteto (Prancūzija) organizuojamoje konferencijoje  Mokytojų rengimas darniam ugdymui.

Konferencijos tikslas – prisidėti prie Europos švietimo politikos bei mokytojų ir mokytojų rengėjų profesinio tobulėjimo darnaus ugdymo srityje, pasitelkiant mokslinius tyrimus ir inovatyvias praktikas. Konferencijoje, taip pat, bus pristatyti tarptautinio projekto (ERASMUS+ TEDS – Teacher Education for Sustainability), vykdomo Aveiro universiteto, (Portugalija), Maltos universiteto (Malta), Vytauto Didžiojo universiteto, Nantes universiteto (Prancūzija) ir Helsinkio universiteto (Suomija), bendros veiklos rezultatai.  

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir registruotis.

Nuoroda registracijai: https://tedsmultiplier.sciencesconf.org/

Kaune vyko DigiProf projekto partnerių susitikimas

Balandžio 26-27 dienomis Kaune vyko DigiProf projekto partnerių susitikimas. Partneriai atvyko iš Badeno-Viurtembergo valstybinio universiteto, Heilbronn, (Vokietija), Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklo (EDEN), (Estija), Aveiro universiteto (Portugalija) kiti projekto partneriai jungėsi ir dalyvavo nuotoliniu būdu.

DigiProf tai projektas, kurio tikslas yra padėti aukštojo mokslo institucijų dėstytojams kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą, pasiūlant metodiką, gaires, praktines priemones ir mokymo medžiagą skaitmeninėms kompetencijoms ugdyti.

Kaune vykusio projekto partnerių susitikimo metu buvo diskutuota apie kokybiškų projekto rezultatų kūrimą, siekiant parengti mokymo medžiagą aukštųjų mokyklų dėstytojams. Daug dėmesio buvo skiriama skaitmeninėms vertinimo formoms, kas tai yra, kokios jos gali būti. Taip pat, diskusijos metu buvo aptarta skaitmeniniai  mikrokredencialai, kaip skaidraus vertinimo dalis, siekiant pripažinti mokymosi rezultatus.

Nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų vertinimo posėdžiai

Studijų dalykų pritaikomumo nuotolinės studijoms vertinimo posėdžiai numatomi  2022 m. gegužės 24 d. 9:00 – 12:00 val. ir rugsėjo 5-9 dienomis (data bus patikslinta vėliau) vaizdo konferencijų būdu (MS Teams nuorodą atsiųsime prieš dalyviams prieš posėdį). 

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Studijų padalinių teikimų lauksime el. paštu nuotolines@vdu.lt

 • gegužės 24 d. posėdžiui teikimų laukiame iki gegužės 9 d. 
 • rugsėjo 5-9 d. (tiksli data bus patikslinta) posėdžiui teikimų laukiame iki rugpjūčio 15 d.
 • kitų posėdžių datos bus tikslinamos vėliau

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms, mišrioms nuotolinėms studijoms bei virtualiam mobilumui, kokybės vertinimo ir atestavimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai, parengti VDU Moodle aplinkoje, dalyvaujant dėstančiam(-tiems) dėstytojui(-ams). Šiuose posėdžiuose atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus. Pirmą kartą dėstant III lygiui atestuotą dalyką, skaičiuojant dėstytojo krūvį taikomas 1,5 koeficientas. Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 44 nariai (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

 • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo/programos vadovo vizuotas prašymas (šablonas)
 • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
 • Posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamąjį ryšį. Dėstytojo dalyvavimas posėdyje yra būtinas, kitu atveju dalykas nesvarstomas.
 • Esant studijų dalyko pritaikomumo įvertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
  50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

Interviu su mokslo studijos „Learning Analytics: a Metacognitive Tool to Engage Students“ autorėmis

Inovatyvių studijų instituto tyrėjos prof. dr. Airina Volungevičienė, prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė ir doc. dr. Elena Trepulė, interviu su Sciendo leidyklos atstovais metu, ne tik pristatė mokslo studiją „Learning Analytics: a Metacognitive Tool to Engage Students“, tačiau ir pasidalino įžvalgomis apie tai, ar nuotolinio mokymosi kursai yra mūsų ateitis ir kaip nuotolinis mokymas keičia mums įprastas mokymo praktikas.

Interviu metu, tyrėjos dalinasi tyrimo vykdymo iššūkiais ir teigia, kad tyrimas apie mokymosi duomenų analizę kaip metakognityvinį įrankį, prisidėjo prie pasaulinių tendencijų nuotolinio mokymosi tyrimų lauke, atskleidžiant, kaip mokymosi analizė kaip metakognityvinis įrankis, gali paskatinti dėstytojų refleksijos praktiką ir aktyvesnį besimokančiųjų įsitraukimą mokantis nuotolinius ar mišriu būdu.

Tuo pačiu, mokslininkės primena, jog nereikėtų galvoti, jog nuotoliniai kursai galėtų visiškai pakeisti tradicinį mokymąsi. Reikia nepamiršti, jog yra skirtingos aplinkybės, kai kiekvienas mokymosi būdas, kontaktinis ar nuotolinis, yra tinkamiausias, patogiausias ir labiausiai atitinkantis situaciją bei poreikius.

Kviečiame paskaityti pilną interviu su mokslininkėmis. Interviu rasite čia

Paskaityti mokslo studiją galite čia (atvira prieiga)

Tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Atviras nuotolinis mokymas įtinklintai skaitmeninei visuomenei“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0189), kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo tarybą (LMTLT)

Įvyko projekto „Active Class“ mokymai apie „apverstą“ klasę aktyviam studentų įtraukimui

2022 kovo 15 – balandžio 5 d. vyko tarptautiniai nuotoliniai mokymai aukštųjų mokyklų dėstytojams “Flipped Classroom for Activating Students in Online Classes”. Galimybė susipažinti su šiuo metu itin populiarėjančia „apverstos klasės“ mokymo(si) metodika sulaukė didelio susidomėjimo, tad mokymuose dalyvavo net 54 dėstytojai. Mokymai skirti Vytauto Didžiojo universiteto, Silezijos universiteto Katovicuose ir Sofijos universiteto dėstytojams, siekiant juo supažindinti su „apverstos“ klasės metodika ir jos organizavimo galimybėmis bei ypatumais organizuojant mokymą(si) mišriu ir nuotoliniu būdu.

Mokymų metu, Vytauto Didžiojo, Silezijos ir Sofijos universitetų ekspertai dalijosi teoriniais pristatymais, aktualiais planuojant ir organizuojant „apverstą“ mokymą(si), bei demonstravo jau sukurtus kursus, kuriuose vyksta ar vyks „apverstas“ mokymasis, o įgytas žinias mokymų dalyviai galėjo pritaikyti atlikdami praktines užduotis. Siekiant sukurti reflektyvią mokymosi patirtį ir praktiką, dalyviai buvo skatinami dalintis savo patirtimis, kylančiais iššūkiais ir rekomendacijomis kitiems kolegoms.

Aktyvus dalyvių įsitraukimas į diskusijas padėjo praplėsti ne tik gilesnį žinojimą apie „apversto“ mokymo(si) galimybes, tačiau ir pateikė daugiau idėjų studentų įtraukimui ir jų aktyvesniam dalyvavimui nuotolinėse paskaitose.

Mokymų dalyviai dalijosi skaitmeniniais edukaciniais įrankiais ir programėlėmis, kuriuos naudoja užsiėmimų metu tiek studentų įtraukimui, tiek ir interaktyvesniam medžiagos ar užduoties pateikimui.

Svarbu pastebėti, kad mokymų pabaigoje, dauguma dalyvavusių dėstytojų atrado galimybes savo kursuose integruoti „apverstą“ mokymą(si) ir dalijosi idėjomis ir pavyzdžiais, kaip ir kokias veiklas, įrankius ir vertinimo strategijas planuoja taikyti „apverstose“ paskaitose.

Tai pirmieji, iš trijų, “Flipped Classroom for Activating Students in Online Classes” mokymų, kuriuos organizavo ir įgyvendino Vytauto Didžiojo universitetas. Artimiausi mokymai vyks gegužės mėn. Silezijos universitete Katovicuose (Lenkijoje), o paskutinieji – birželio mėn., juos organizuos Sofijos universitetas (Bulgarija).

Mokymų medžiaga bus pasiekiama projekto internetinėje svetainėje artimiausiu metu.

Mokymai organizuoti įgyvendinant Erasmus+ projektą “Activating Students in Online Classes”, no. 2020-1-PL01-KA226-HE-096358.

Projekto rezultatai – inovacijos švietimo sistemai

2022 m. kovo 31 d., Birštone vykusiame Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos renginyje buvo pristatoma ir diskutuojama apie atliktus tyrimus nagrinėjant, kaip technologijos praturtina ir pagerina mokymąsi bei inovacijų taikymą tarptautiniuose projektuose.

Šio renginio metu dalyvavusiems švietimo institucijų atstovams buvo pristatyta tarptatnio projekto ECCOE gauti rezultatai. Aptarta, kas yra mikrokedencialas, kaip mikrokredencialai gali būti naudojami tiek įgūdžių, tiek žinių, tiek patirties, tam tikrose srityse, pripažinimui.

Kartu su renginyje dalyvavusiais švietėjais buvo diskutuojama, kaip paskatinti įvairius suinteresuotų grupių atstovus, tai yra besimokančiuosius ir švietėjus, palankiau vertinti skaitmeninius kredencialus.