Plenarinis pranešimas Osijek universiteto tarptautinėje konferencijoje

Gegužės 23 dieną, Kroatijos Osijek universitetas organizavo tarptautinę konferenciją, kurioje plenarinį pranešimą angl. „Student engagement from online learneing design quality perspective skaitė prof. Airina Volungevičienė.

Buvo pristatyti gauti ir gaunami rezultatai projektuose:

Renginio programą rasite čia 

Konferencija Kokybė nuotolinėse studijose

Gegužės 16 dieną. Kauno kolegijoje vyko konferencija angl. Quality of virtual studies. Viena iš plenarinės sesijos pranešėjų buvo prof. Airina Volungevičienė, pranešimo tema angl. „Quality of Digitally Enhanced Learning and Teaching. Institutional Self-assessment Approach“.

Konferencijos dalyviams prof. Airina Volungevičienė kalbėjo apie besimokančiųjų stebėseną, paramą ir įtrauktis mokymosi duomenų analizės pagrindu. Buvo pristatyti gauti ir gaunami rezultatai projektuose:

Konferencijos darbotvarkę rasite čia

Rekomendacijos dėstytojams prieš egzaminų sesiją

Mieli dėstytojai,

Artėjant 2023 m. pavasario semestro egzaminų sesijai primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose:

  1. Atnaujinti sukurtų atsiskaitomųjų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
    Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendorium ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
  2. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
  3. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus testų veiklose (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus, keisti jų svorius). Paspaudus testo veikloje Bandymai ->Skiltis Ką įtraukti į ataskaitą ->Eilutėje Bandymai pasirenkama visų naudotojų, kurie atlikinėjo testą ->Rodyti ataskaitą -> Pažymimi studentų bandymai-> Po paskutiniu bandymu renkamasi -> Naikinti pasirinktus bandymus.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šias rekomendacijas, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542

Skaitmeniškai kompetentingi dėstytojai – pasiruošę tarptautiniam tarpinstituciniam nuotoliniam bendradarbiavimui

Gegužės 9-12 dienomis, Katalonijos atvirajame universitete, Barselonoje, vyko tarptautiniai projekto DigiProf mokymai projekte dalyvaujančių institucijų dėstytojams apie tarpinstitucinį tarptautinį dėstytojų ir studentų bendradarbiavimą nuotoliniuose ar mišriuose studijų dalykuose. Mokymų metu, dėstytojai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Silezijos universiteto Katovicuose, Aveiro universiteto, Atvirojo Katalonijos universiteto ir DHBW universiteto Heilbrone, gilino žinias apie tai kaip planuoti ir kurti virtualaus mobilumo studijų dalykus, integruojant dėstytojų ir studentų bendradarbiavimo elementus. VDU Švietimo akademijos Inovatyvių studijų instituto tyrėjai dalinosi patirtimi ir gerosios praktikos pavydžiais kaip susikurti dalyką nuotolinėje mokymosi aplinkoje, tinkamą tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Taip pat, dalyviai susipažino, kokie yra studentų registracijos, priėmimo bei mokymosi rezultatų pripažinimo procesai ir kokios yra galimybės bei reikalavimai mikrokredencialo išdavimui.  

Mokymų dalyviai ne tik praplėtė savo žinias, bet ir pradėjo bendradarbiavimą tarp universitetų formalių studijų dalykų, kuriant studentams bendradarbiavimo veiklas ir tokiu būdu integruojant inovacijas aukštajame moksle. Dirbant tarptautinėse  grupėse, dėstytojai ieškojo sprendimų, kaip atnaujinti mokymosi turinį, kuriame būtų numatyta mokymosi duomenimis pagrįsta besimokančiųjų stebėsena ir įtrauktis, taikomos skirtingos vertinimo strategijos, bei suformuluoti aiškūs mokymosi rezultatai, kurių pagrindu būtų galima išduoti mikrokredencialus. 

Mokymų turinys parengtas remiantis mokomąja medžiaga, sukurta DigiProf projekto įgyvendinimo metu apie: 

Mokymai organizuoti įgyvendinant projektą Skaitmeniškai kompetentingų dėstytojų skaidrus nuotolinio mokymosi vertinimas (orig. Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors) – DIGI-PROF 

Vokietijos Universitetų ateities 2023 festivalis

Balandžio 28 dieną prof. Airina Volungevičienė skaitė pranešimą Vokietijos Universitetų ateities 2023 fesitavlyje (angl. University: Future Festival 2023)

Pranešimo tema angl. „Quality of Digitally Enhanced Learning and Teaching. Institutional Self-assessment Approach“.

Konferencijos dalyviams prof. Airina Volungevičienė kalbėjo apie besimokančiųjų stebėseną, paramą ir įtrauktis mokymosi duomenų analizės pagrindu.

Buvo pristatyti gauti ir gaunami rezultatai projektuose:

Universitetai:Ateityje 2023 festivalis

Vokietijos Aukštojo mokslo skaitmenizacijos forumas, finansuojamas vyriausybės, kartu su partneriais balandžio 28 d. organizavo Universitetai:Ateityje 2023 festivalį (angl. University: Future festival 2023), kuriame Inovatyvių studijų instituto direktorė prof. Airina Volungevičienė skaitė pranešimą (angl. Time to self-assess your institution’s approach to digitally enhanced learning and teaching?) ir organizavo seminarą. Šiame seminare daugiausia dėmesio buvo skiriama klausimams, kodėl ir kaip aukštojo mokslo institucijose atlikti savęs vertinimą, susijusį su skaitmeniniu mokymusi ir mokymu. Taip pat, seminare buvo nagrinėjamos priežastys, dėl kurių imtasi tokios veiklos, kaip poreikis įvertinti pandemijos metu įgytą patirtį, nustatyti silpnąsias vietas ir strateginius prioritetus ateinantiems penkeriems metams. Buvo diskutuojama, kaip savęs vertinimas gali būti įtrauktas į institucijų strategijų rengimo ir sprendimų priėmimo procesus.

Šiame seminare prof. Airina Volungevičienė, taip pat, pristatė tyrimus ir atvejo studijas, atliktas įgyvendinant DIGI-HE projektą (2020-2023 m.). Buvo pristatytos  iniciatyvos, kurių metu buvo nagrinėjami įvairūs būdai, kaip aukštojo mokslo institucijos gali sustiprinti savo strateginį požiūrį į skaitmeniniu būdu patobulintą mokymą ir mokymąsi bei sustiprinti savo gebėjimus. Kitaip tariant, festivalio dalyviai buvo informuoti apie savęs vertinimo priemones, t. y. priemonių ar sistemų, leidžiančių institucijoms įvertinti savo padėtį, susijusią su skaitmeniniu būdu patobulintu mokymusi ir mokymu, naudą ir kliūtis. Taip pat, buvo patariama, kaip pasirinkti priemonę, geriausiai atitinkančią konkrečios institucijos poreikius.

Tarptautinė konferencija Latvijos verslo administravimo koledže

Balandžio 20 dieną prof. Airina Volungevičienė dalyvavo Latvijos verslo administravimo koledžo tarptautinėje, nuotoliniu būdu organizuotoje konferencijoje, kurioje skaitė plenarinį pranešimą „Learning analytics as a metacognitive tool to engage learners“.

Konferencijos dalyviams prof. Airina Volungevičienė kalbėjo apie besimokančiųjų stebėseną, paramą ir įtrauktis mokymosi duomenų analizės pagrindu. Buvo pristatyti gauti ir gaunami rezultatai projektuose:

Konferencijos programą rasite čia 

COIMBRA universitetų grupės tarptautinis seminaras

COIMBRA universitetų grupė 2023 m. kovo 30 dieną  organizavo tarptautinį seminarą, kuriame plenarinį pranešimą skaitė prof. Airina Volungevičienė. Pranešimo tema angl. „Learning analytics as a metacognitive tool to engage learners“.

Seminare pristatyta ir diskutuota, kaip mokymosi aplinka, kaip metakognityvinė priemonė, gali padedanti įtraukti besimokančiuosius į mokymosi procesą.

Buvo pristatyti gauti ir gaunami rezultatai projektuose:

EDEN Metinė konferencija 2023 Dubline

Prasidėjo registracija ir pranešimų teikimas į kasmetinę EDEN nuotolinio ir skaitmeninio mokymosi konferenciją 2023 Dubline  birželio 18-20 d. Šiemet konferencija skirta skaitmeninės įtraukties temai „Digital Education for Better Futures“.

Galima teikti skirtingus pranešimų formatus (full paper, concise paper, poster, Gasta presentation).

EDEN konferencija pasižymi inovacijų skaitmeniniame mokyme ir švietime sklaida, kuria vertingą areną bendradarbiavimui ir sąveikai su geriausiais Europos ir ne tik ekspertais skaitmeninio, technologijomis grindžiamo ir nuotolinio mokymo ir mokymosi kontekste.

Kviečiame teikti pranešimus, vykdyti projektų sklaidą.

Registruojantis galima naudotis „EDEN institutional member“ mokesčio variantu, nes VDU yra institucinis EDEN Digital Learning Europe narys.

Pristatytas masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK)

Pristatytas masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK) “Inside Digital Higher Education: Self-Assessment Guide for Educators” (liet. Žvilgsnis į skaitmeninį aukštąjį mokslą: Institucijos savęs vertinimo vadovas)

Šių metų vasario 14 d. tarptautinio DIGI-HE projekto partneriai organizavo vebinarą, kuriame buvo pristatytas masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK) “Inside Digital Higher Education: Self-Assessment Guide for Educators” (liet. Žvilgsnis į skaitmeninį aukštąjį mokslą: Institucijos savęs vertinimo vadovas). Šį kursą parengė Dublino miesto universitetas DIGI-HE projekto rėmuose. Šis kursas, prieinamas FutureLearn platformoje nuo šių metų sausio mėn., yra atsakas į didėjantį dėmesį skaitmeniniam mokymui ir mokymuisi aukštajame moksle ir juo siekiama padėti aukštojo mokslo institucijoms parengti strateginius institucinius atsakus į besikeičiančią skaitmeninio mokymosi aplinką.

Internetiniame seminare ne tik sužinota, ko galima tikėtis dalyvaujant masiniame atvirajame internetiniame kurse, bet ir pasidalinta DIGI-HE projekto įžvalgomis apie institucinį technologijomis grindžiamą mokymo(si) įsivertinimą procesą Europos aukštojo mokslo institucijose. Šiuo klausimu jau parengta ataskaita, tuo tarpu masiniame atvirajame internetiniame kurse nagrinėjami instituciniai atvejų tyrimai.

Masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK), spausti čia.