Europos Universitetų asociacijos (EUA) teminės skaitmenizacijos grupės narių susitikimas

Rugsėjo 12 ir 13 dienomis Lusofona Universitete (Lisabona, Portugalija) vyko Europos Universitetų asociacijos (EUA – European University Association) teminės skaitmenizacijos grupės narių susitikimas. Vytauto Didžiojo universitetą atstovavo ŠA Inovatyvių studijų instituto darbuotojos dr. Estela Daukšienė (ŠA Inovatyvių studijų instituto direktorės pavaduotoja) ir dr. Daiva Urmonienė („Skaitmeniškai kompetentingas dėstytojas“ programos vadovė). Susitikime dalyvavo atstovai iš Belgijos, Austrijos, Italijos, Rumunijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos bei Dž. Britanijos universitetų skaitmenizacijos darbo grupių.

Intensyviame praktiniame susitikime buvo ne tik pasidalinta gerąja patirtimi apie vykdomas veiklas universitetuose, padedančias tobulinti skaitmenines dėstytojų kompetencijas, bet ir diskutuojama apie, regis jau nusistovėjusių, sąvokų tokių kaip nuotolinės studijos (angl. online), tradicinės studijos (angl. face to face) ir pan. apibrėžimus. Vienas iš svarbiausių susitikimo metu siekiamų rezultatų buvo parengti pasiūlymus Europos Komisijos institucijoms, kuriais vadovaujantis būtų teikiamos rekomendacijos Europos universitetams ir kitoms švietimo institucijoms, kaip sklandžiai ir efektyviai tobulinti dėstytojų skaitmenines kompetencijas. Tokie pasiūlymai atgulė ant lapo popieriaus aptariant ne tik sėkmingus atvejus, bet ir iššūkius, kuriuos teko arba dar vis tenka spręsti Europos universitetams. Pristatant Aukštojo mokslo institucijų patirtis buvo prašoma pateikti konkrečią informaciją atsakant į klausimus orientuotus daugiau į iššūkius ir jų sprendimo būdus, o ne tik patirties pasidalinimu. Tęsiant darbą grupėse buvo formuluojami pasiūlymai, diskutuojant apie pristatytų įvairių šalių patirčių naudas, pagrindines kliūtis diegiant/ imantis panašios praktikos (ar jos sėkmės) skirtingose institucijoje.

Susitikimo metu buvo pristatyti ir VDU „Universiteto akademinių veiklų skaitmenizavimo strategijos“ ekspertų darbo grupės veiklos rezultatai, kurie buvo pasiekti periodiškai organizuojant diskusijas nuo 2020 m. rugsėjo mėn. Taip pat pasidalinta gerąja patirtimi bei iššūkiais vykdant Skaitmeniškai kompetentingo dėstytojo programą.

VDU dalyvavo Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) tyrimų seminare 2022, Dubrovnike

2022 metų rugsėjo 19 dieną Vytauto Didžiojo universiteto prof. dr. Airina Volungevičienė kartu su doktorante Rasa Greenspon dalyvavo Dubrovnike, Kroatijoje, vykusiame EDEN tyrimų seminare 2022: Sumanios ir įtraukios mokymosi ekosistemos link (angl. Towards Smart and Inclusive Learning Ecosystem). 

Rasa Greenspon skaitė pranešimą tema „Strateginė skaitmenizacijos refleksija aukštajame moksle. Produktyvios skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas”. Pristatyme buvo pristatyti DIGI-HE projekto rezultatai, įskaitant apklausos rezultatus apie technologijomis grindžiamą mokymąsi ir mokymą Europos aukštojo mokslo institucijose, ataskaitą „Aukštos kokybės skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas” (angl. “Developing a high-performance digital education ecosystem”) ir pagrindines teminių grupių įžvalgas. Visa tai buvo sukurta įgyvendinant Erasmus + bendrai finansuojamą DIGI-HE projektą, kuriam vadovauja Europos universitetų asociacija (EUA), bendradarbiaudama su keturiais universitetais. 

Daugiausia dėmesio pranešimo metu buvo skirta ataskaitai ir joje pateikiamoms išvadoms, nes  būtent ši ataskaita yra itin aktuali visoms aukštojo mokslo institucijoms, kurios bando susidoroti su mokymo(si) skaitmenizacijos iššūkiais. Ataskaitoje pateikiama 20 instrumentų, naudojamų visame pasaulyje, apžvalga, skirta technologijomis grindžiamo  mokymo(si) ir skaitmenizacijos proceso aukštosiose mokyklose įsivertinimui. Publikacijoje pateikiami pastebėjimai apie institucijų naudojimąsi minėtais instrumentais, siekiant kokybės gerinimo ir skaitmeninių gebėjimų plėtojimo. Ataskaita skirta aukštojo mokslo institucijoms, taip pat politikos formuotojams, panašių instrumentų kūrėjams ir, apskritai, visiems tiems, kurie ieško informacijos apie tokias priemones. 

Nuoroda į ataskaitą, spustelėkite čia. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie DIGI-HE projektą, spustelėkite čia. 

Keletas įžvalgų iš pristatymo: 

Rekomendacijos dėstytojams prieš prasidedant naujam semestrui

Mieli dėstytojai,

Artėjant naujam 2022 m. rudens semestrui primename ir rekomenduojame Moodle nuotolinių studijų aplinkoje savo dėstomuose dalykuose prieš kiekvieną semestrą:

 1. Pakeisti Pirmos paskaitos datą bei nurodyti Paskutinės paskaitos datą (nežinant jos nurodyti semestro pabaigos datą – gruodžio 31 d.).
  Naudotojo vadovas, kaip tai padaryti
 2. Atnaujinti sukurtų užduočių datas. Yra galimybė vienu metu patikrinti ir matyti nustatytas visų veiklų datas – studijų dalyko Valdymo bloke spausti Ataskaitos -> Datos.
  Nustatytos datos veiklose susisieja su Moodle kalendoriumi ir taip padeda studentams matyti artėjančias atsiskaitymų datas jų Moodle kalendoriuose.
 3. Atkreipti dėmesį, ar mokomoji medžiaga yra prieinama (matoma) studentams (pasitikrinti galite įsijungę studento vaidmenį, tai padaryti galite Moodle aplinkoje viršuje dešinėje paspaudę ant savo vardo ir tuomet Perjungti vaidmenį į -> Studentas).
 4. Ištrinti praėjusių semestrų žinutes siųstas besimokantiesiems per diskusijų forumą.
 5. Ištrinti praėjusio semestro studentų testų bandymus (reikalinga jeigu norima testo veikloje pridėti/ištrinti klausimus).
 6. Atkreipkite dėmesį, jog dalykuose būtina atnaujinti MS Teams susitikimų/kambarių nuorodas (ištrinti praėjusio semestro ir sukurti naujas).
 7. Atnaujinti dalyko studijavimo aprašą (studento vadovą).
 8. Peržiūrėti ar įkelta vaizdo medžiaga (vaizdo įrašai, nuorodos ir kita) prieinama studentams.
 9. Atkreipkite dėmesį ar parengtose ir įkeltose skaidrėse nurodyta autorystė.

Jeigu kyla klausimų, kaip atlikti šiuos veiksmus, kviečiame rašyti el. paštu nuotolines@vdu.lt, skambinti tel. +370 37 327887, +370 65991542

Tarptautinių projektų sinergija sprendžiant nuotolinio mokymo(si) iššūkius

Š. m. birželio 27 – liepos 1 dienomis Bulgarijoje VDU dėstytojai dalyvavo tarptautinio projekto „Aktyvi klasė: Aktyvus studentų mokymasis nuotolinėse studijose“ („Active Class“) mokymuose, kurių pagrindinis tikslas – supažindinti mokymų dalyvius su „apverstos“ klasės metodika ir jos organizavimo galimybėmis bei ypatumais organizuojant mokymą(si) mišriu ir nuotoliniu būdu. Mokymai buvo skirti Vytauto Didžiojo universiteto, Silezijos universiteto Katovicuose ir Sofijos universiteto dėstytojams. Užsiėmimų metu dėstytojai dalinosi gerąja patirtimi apie aktyvų studentų mokymąsi studijuojant nuotoliniu būdu. Ekspertai dalijosi teorinėmis įžvalgomis, pristatė savo patirtis dirbant „apverstos“ klasės metodika. Vyko grupinės diskusijos nacionalinėse ir tarptautinėse ekspertų grupėse. Diskusijų metu buvo pateikta daugiau idėjų studentų įtraukimui ir jų aktyvesniam dalyvavimui nuotolinėse paskaitose. Mokymų dalyviai dalinosi ne tik gerosiomis patirtimis dirbant nuotoliniu būdu, bet ir diskutavo apie iššūkius, su kuriais susiduria planuodami mokymosi turinį, bei augantį poreikį tobulinti skaitmenines kompetencijas, siekiant užtikrinti sklandų, įtraukiantį ir įrodymais pagrįstą mokymąsi.

VDU ŠA Inovatyvių studijų instituto komanda dalinosi patirtimi apie įgyvendinamus tarptautinius projektus, kuriais siekiama plėtoti institucinį pasirengimą nuotolinėms studijoms, suteikti dėstytojams galimybes tobulinti skaitmenines kompetencijas, sukurti šiuolaikines studijas atliepiančią skaitmeninę mokymosi aplinką. Dalyviai akcentavo ir pritarė, kad yra labai svarbu užtikrinti sinergiją tarp visų minimų aspektų.

Mokymų dalyviams pristatyti šie tarptautiniai projektai:

 • Skaitmeniškai kompetentingų dėstytojų skaidrus nuotolinio mokymosi vertinimas (orig. Transparent Assessment for Online Learning by Digitally Competent Professors) – DIGI-PROF
 • Skaitmeninė suaugusiųjų švietimo transformacija nuotoliniam įtraukiam mokymui (orig. Digital transformation in adult education for inclusive online training) – TRANSFORM
 • Dėstytojų skaitmeninių kompetencijų plėtra ir pripažinimas (orig. Supporting the Development and Certification of the Digital Competences of Educators) – EDDICO
 • Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai (orig. European Credit Clearinghouse for Opening up Education) – ECCOE

Po projektų pristatymo mokymuose dalyvavę dėstytojai diskutavo, kaip kurti ir įgyvendinti skaidrų nuotolinio mokymosi vertinimą ir skaitmeninį mokymosi rezultatų pripažinimą, siekiant dar labiau paskatinti mobilumą tarp Europos aukštojo mokslo institucijų, adaptuojant sukurtą „ECCOE sistemą“. Buvo pristatyta pradėta kurti mokymosi laboratorija, skirta suaugusiųjų švietėjams. Ši laboratorija padės suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti tradicines mokymo veiklas, pritaikant jas nuotoliniam mokymui. Tuo pačiu, tai padės įgalinti ir dėstytojus transformuoti ir tobulinti mokymo strategijas, ieškoti mokymosi galimybių ir išteklių, tinkamų ir reikalingų kompetencijų įgijimui.

Įvyko intensyvūs DiscoVET mokymai apie skaitmeninius ženklelius ir kredencialus

2022 m. liepos 6 – 8 dienomis Budapešto technologijos ir ekonomikos universitete vyko intensyvūs projekto DiscoVET mokymai aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovams, besidomintiems skaitmeninių ženklelių kūrimo, išdavimo ir pritaikymo galimybėmis studijų ir/ar profesinio tobulėjimo srityse. Mokymus organizavę ir vedę projekto ekspertai pristatė nuotolinio mokymosi kursą “Open badges and digitally signed credentials”, skirtą informaliam mokymuisi. Šis kursas suteikė mokymų dalyviams žinių ir priemonių, padedančių susipažinti su skaitmeniniais ženkleliais ir kredencialais, jų teoriniu kontekstu, taip pat lengvai įgyvendinamu “žingsnis po žingsnio” vadovu apie tai kaip kurti, išduoti ir valdyti savo skaitmeninius ženkliukus ir sertifikatus. Mokymų metu pristatytos trys platformos, kuriose galima kurti, išduoti ir/arba kaupti skaitmeninius ženklelius: Moodle, DISCO VET Player ir Europass.

Rimantė Čepauskienė (projekto veiklų koordinatorė Vytauto Didžiojo Universitete) pristatė skaitmeninių ženklelių kūrimo ir išdavimo galimybes bei rekomendacijos skaitmeninių ženklelių metaduomenų aprašymui virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Atsižvelgiant į tai, kad Moodle yra viena iš dažniausiai naudojamų virtualių mokymosi aplinkų švietimo įstaigose, kurso dalyviai kūrė ir mokėsi išduoti skaitmeninius ženklelius vieni kitiems, tokiu būdu išbandydami ir išduodančiojo ir gavėjo vaidmenį.

Projekto ekspertai atkreipė dėmesį, kad sparčiai besivystant skaitmeninių ženklelių ir mikrokredencialų galimybėms ir augančiam jų poreikiui, su jų išdavimo, vertinimo ir pripažinimo iššūkiais susiduria ne tik švietimo įstaigos, tačiau ir darbdaviai bei kiti darbo rinkos atstovai.

Mokymų dalyviai sutiko, kad projekto rėmuose sukurtas informalus nuotolinis kursas “Open Badges and Digitally Signed Credentials” gali būti naudingas ir aktualus įvairių lygmenų švietimo institucijoms, darbo rinkos atstovams ir kitoms, profesinio tobulėjimo galimybes teikiančioms organizacijoms.

Primename, kad projekte siekiama, remiantis „Open Badge 2.0“ atvirojo standarto galimybėmis, sukurti atvirojo kodo platformą (saugyklą), kurioje švietimo paslaugų teikėjai ir besimokantieji galėtų rinkti (išduoti, gauti, laikyti, peržiūrėti) savo skaitmeninius ženklelius, turėdami prasmingesnes ir išsamesnes paieškos galimybes. Plačiau apie projektą galite paskaityti projekto internetinėje svetainėje.

DiscoVET mokymai

„Apverstos klasės“ mokymai Sofijos universitete

2022 m. birželio 26 – liepos 1 dienomis, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų komanda dalyvavo tarptautiniuose mokymuose „Activating students in online classes“, kurie organizuoti įgyvendinant projektą Active Class: Activating Students in Online Classes”. Mokymus organizavo projekto partneriai iš Sofios universtiteto. Tai yra antrieji projekto mokymai, skirti Sofijos universiteto (Bulgarija), Silezijos universiteto Katovicuose (Lenkija) ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojams, norintiems gilinti žinias apie “apverstos” klasės metodikos taikymą organizuojant studijas nuotoliniu būdu.  

Mokymų metu, dėstytojai susipažino su apverstos klasės taikymo mokymo(si) procese principais, ieškojo sprendimų kaip integruoti šį metodą į savo dėstomą dalyką, bei diskutavo apie aktyvių metodų panaudojimą organizuojant studijas nuotoliniu būdu. Taip pat, grupinio darbo metu, dėstytojai diskutavo apie skirtingas vertinimo strategijas, ir pasirinktos strategijos tinkamumą suplanuotoms veikloms ir užduotims vertinti.  

Mokymų pabaigoje dėstytojai pristatė atnaujintus dalyko studijavimo vadovus, kuriuose dėstytojai detaliai aprašė, kuriai dėstomo dalyko daliai bus taikoma “apversto mokymo” metodika, kokios veiklos bus organizuojamos prieš paskaitą, paskaitos metu ir pasibaigus paskaitai, kaip/ar šios veiklos bus vertinamos.  

Dėstytojai sutiko, jog siekiant užtikrinti sklandų procesą, yra ypatingai svarbu užtikrinti nuoseklumą tarp mokymosi rezultatų, organizuojamų mokymosi veiklų ir tinkamai parinktos vertinimo strategijos. 

Mokymų medžiaga pasiekiama čia (anglų k.). 

Mokymai organizuoti įgyvendinant Erasmus+ projektą “Activating Students in Online Classes”, nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-096358. 

Daugiau informacijos apie projektą rasite projekto internetinėje svetainėje (anglų k.). 

 

Praktinė diskusija-mikrokredencialo kūrimas

2022 metų birželio 15 dieną Klaipėdoje vyko projekto  Europos kreditų sistema atvirojo švietimo sistemai ECCOE (angl. European Credit Clearinghouse for Opening up Education) seminaras. Šio seminaro tikslas buvo pristatyti besibaigiančio tarptautinio projekto ECCOE rezultatus, aptarti ir pristatyti kas yra mikrokredencialas, padiskutuoti su renginyje dalyvavusiais dėstytojais, švietėjais, švietimo institucijų atstovais, kaip padidinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis.

Seminaras prasidėjo nuo tarptautinio projekto pristatymo. Buvo pristatyta, kokie buvo užsibrėžti tikslai, kokios veiklos ir kokie gauti rezultatai. Toliau seminaro metu buvo pristatyti sukurti studijų dalykų, modulių kompetencijų grupių pažymėjimų ir diplomų aprašo kokybės kriterijai.

Didelis dėmesys seminaro metu buvo skiriamas praktikai, tai yra mikrokredencialo kūrimui bei diskusiniams klausimams spręsti. Praktikuojamasi buvo kiek užtrunka nepatyrusiam asmeniui susikurti mikrokredencialo dokumentą, kokie kyla iššūkiai, taip pat, diskusijos metu seminaro dalyviai formulavo strategines kryptis  iš praktikų pusės, kaip padidinti atvirojo, nuotolinio ir lankstaus aukštojo mokslo pripažinimą ir bendrai kokioms tikslinėms grupėms šis technologijomis grindžiamomis akreditacijos sistemomis vykdomas pripažinimas gali būti naudingas.

Seminaro skaidres rasite

Seminaro programa

VDU profesorės dalyvavo EUA ir EDEN organizuotame seminare

VDU profesorės dalyvavo seminare „DIGI-HE projekto antrasis seminaras: Produktyvios skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: įsivertinimas instituciniame lygmenyje

Inovatyvių studijų instituto direktorė Prof. Airina Volungevičienė ir Švietimo akademijos kanclerė Prof. Lina Kaminskienė dalyvavo Europos universitetų asociacijos (EUA) kartu su Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklu (EDEN) organizuotame seminare “DIGI-HE projekto antrasis seminaras: Produktyvios skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: įsivertinimas instituciniame lygmenyje. Seminaras vyko 2022 m. gegužės 24 d. ir buvo antrasis trijų dalių serijos seminaras, kurio tikslas – padėti institucijoms įvertinti savo pasiekimus ir galimybes technologijomis grindžiamo mokymosi ir mokymo srityje.

Seminaro metu Prof. Lina Kaminskienė kalbėjo apie institucinio įsivertinimo svarbą, pasidalijo VDU patirtimi. Prof. Airina Volungevičienė pristatė tyrimo ataskaitą “Aukšto efektyvumo skaitmeninio švietimo ekosistemos kūrimas: institucinės įsivertinimo priemonės”, kurioje analizuojamos institucinės įsivertinimo priemonės, kurios gali būti naudojamos siekiant padėti plėtoti aukšto efektyvumo skaitmeninio švietimo ekosistemą.

EDEN Digital Learning Europe konferencija „Europos švietimo ekosistemos skaitmeninės transformacijos skatinimas“

2022 m. birželio 20-22 d. Talino universitete (Estija) vyks 2022 m. EDEN Digital Learning Europe konferencija „Europos švietimo ekosistemos skaitmeninės transformacijos skatinimas“.

Kviečiame pasinaudoti galimybe ir dalyvauti konferencijoje nuotoliniu būdu. Registracija būtina! 

Daugiau informacijos apie konferenciją rasite ČIA.

Registracijos forma.

Projekto TRANSFORM partnerių susitikimas Atėnuose

Gegužės 16-17 dienomis Atėnuose (Graikija) vyko pirmasis akis į akį (angl. face to face) projekto TRANSFORM – Skaitmeninė suaugusiųjų švietimo transformacija nuotoliniam įtraukiam mokymui partnerių susitikimas.

Projekto partneriai džiaugėsi galėdami susitikti ir gyvai aptarti pasiektus ir dar siekiamus rezultatus
Dviejų dienų sutitikimo metu buvo aptartos veiklos ir rezultatai, kurie jau yra pasiekti, ir kurie dar yra siekiami bei aktyviai dirbama, kad numatyti rezultatai turėtų kuo didesnę pridedamąją vertę ir pasitenkinimą projekto vykdytojams.

Atvyviai buvo diskutuota, kaip kuriama mokymosi laboratorija „Skaitmeninė transformacija“, kuri sieks padėti suaugusiųjų švietėjams ir suaugusiųjų švietimo organizacijoms keisti veiklas iš tradicinio mokymo į nuotolinį, kad būtų užtikrintas aukštos kokybės įtraukus nuotolinis mokymas, atitinkantis besimokančiųjų poreikius.
Buvo pristatytos metodinės rekomendacijos ir klausimynas, kurie padėtų užtikrinti aukštos kokybės mokomuosius dalykus, skirtus nuotoliniam mokymui/mokymuisi.

Aptartos galimybės padedančios ugdyti suaugusiųjų švietėjų skaitmeninę kompetenciją.

Taip pat, projekto partneriai su džiaugsmu diskutavo apie antrąjį susitikimą akis į akį (angl. face to face).