Studijų dalykų atestacija nuotolinėms studijoms 2019-03-05

2019 m. kovo 5 dieną 10 val. Inovatyvių studijų institute įvyks „Nuotolinių studijų dalykų ekspertinio vertinimo darbo grupės“ posėdis, kuriame bus atestuojami studijų dalykai pritaikyti nuotolinėms studijoms ir virtualiam mobilumui.

Šioje komisijoje atestuoti dalykai sudaro dėstytojams galimybę mokslinės veiklos lentelėse gauti 20-25 didaktinės veiklos taškus.

Kviečiame dėstytojus teikti savo dalykus atestacijai. Lauksime studijų padalinių teikimų su dalyko aprašu vertinimui artimiausio posėdžio metu iki 2019 m. vasario 15 d. Aprašus pristatyti į 504 kab. V.Putvinskio g. 23, Kaunas arba el. paštu nuotolines@vdu.lt.

Vytauto Didžiojo universitete bent du kartus metuose yra rengiami studijų dalykų, pritaikytų nuotolinėms studijoms, atestavimo ir kokybės vertinimo posėdžiai. Šių posėdžių metu yra vertinami studijų dalykai parengti VDU Moodle aplinkoje, gavus dėstančio(-ų) dėstytojo(-ų) atestacijos prašymą.

Ekspertų darbo grupė veikia rektoriaus įsakymu nuo 2016 m. gruodžio 9 d. Šiuo metu ją sudaro grupės vadovė doc. dr. A. Volungevičienė ir 28 nariai (darbo grupė).

Atestacijos procedūra:

 • Atestacijai teikiamas katedros vedėjo vizuotas prašymas (šablonas) ir studijų dalyko aprašas (dalyko aprašas)
 • Studijų dalykui priskiriami 2 darbo grupės ekspertai, kurie vertina dalyko pritaikomumą nuotolinėms studijoms užpildydami studijų dalyko vertinimo klausimyną  (klausimynas)
 • Atestacijos posėdžio metu dėstytojas(-i) pristato studijų dalyką, ekspertai teikia grįžtamajį ryšį. Dėstytojo dalyvavaimas būtinas, kitu atveju dalyko atestacija nesvarstoma.
 • Esant studijų dalyko vertinimui aukštesniam nei 90% studijų dalykas atestuojamas nuotolinėms studijoms;
  50% – 89% gali būti atestuojamas mišrioms nuotolinėms studijoms.

  Šaltinis: nuotolinėms studijoms pritaikytų dalykų kokybės vertinimo metodika

  Posėdžius organizuoja ir administruoja VDU Inovatyvių studijų institutas.
  Posėdžio vieta: V.Putvinskio 23-503 Kaunas.